วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๕๙)

๒๑ ก.ค. ๕๙-เทศน์ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย
590721_02_เทศน์ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนาทางร่างกาย.mp3