วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ
590724_03_เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ.mp3