วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ
590716_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องถึงพร้อมด้วยกำลังสมาธิ.mp3