วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๕๙)

๒๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น
590721_04_ปกิณกะธรรมการเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น.mp3