วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ
590716_07_ปกิณกะธรรมทำความดีในเวลาที่เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโทษ.mp3