วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา
590723_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นการทำกำลังใจสำคัญกว่ากิเลสตัณหา.mp3