วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๐ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590720_09_พระเมตตาพร.mp3