วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์
590730_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3