วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๐ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590710_08_พระเมตตาพร.mp3