วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๔ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590724_09_พระเมตตาพร.mp3