วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐
590731_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิดและบุพกรรมในกรรมบถ๑๐.mp3