วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ
590717_04_ปกิณกะธรรมบุคคลที่ไปนิพพานได้ต้องมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติ.mp3