วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้
590716_02_เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงซึ่งมรรคผลได้.mp3