วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ
590716_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญรู้วางว่างเปล่าให้ถึงวิปัสสนาญาณ.mp3