วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๕๙)

๒๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์
590729_01_ปกิณกะธรรมละมานะด้วยการทรงเมตตาเป็นอารมณ์.mp3