วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย(เทศน์ ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-เทศน์บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
590718_02_เทศน์บุคคลใดมีศีลกรรมบถ๑๐ครองใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย.mp3