วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์
590720_05_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องไม่ห่างครูบาอาจารย์.mp3