วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข
590718_05_ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ละตัณหาจึงจะเกิดความสุข.mp3