วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การละมานะของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ
590731_10_ปกิณกะธรรมการละมานะของพระอริยะ.mp3