วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก
590720_06_ปกิณกะธรรมผู้ขาดความเคารพถึงมรรคผลได้ยาก.mp3