วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ

571231_10_ปกิณกะธรรมวัตรปฎิบัติเป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ.mp3

พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา

571231_08_ปกิณกะธรรมพรปีใหม่การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา.mp3

การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย

571231_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของสมณเพศว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย.mp3

กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง

571231_05_ปกิณกะธรรมกายกับจิตอย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง.mp3

อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม

571231_04_ปกิณกะธรรมอุปมาการรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม.mp3

การลังเลสงสัยในภาวนา (ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การลังเลสงสัยในภาวนา

571231_03_ตอบปัญหาธรรมการลังเลสงสัยในภาวนา.mp3

การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า

571231_02_ปกิณกะธรรมการกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า.mp3

ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา (เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา

571231_01_เทศน์ลอยบุญละบาปด้วยการปฎิบัติในทานศีลภาวนา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571228_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม

571228_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม.mp3

การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา (กรรมฐาน ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา

571228_04_กรรมฐานการชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา.mp3

การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี

571228_03_ปกิณกะธรรมการพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี.mp3

การยกจิตไปพระนิพพาน (ตอบปัญหาธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การยกจิตไปพระนิพพาน

571228_02_ตอบปัญหาธรรมการยกจิตไปพระนิพพาน.mp3

จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม (เทศน์ ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม

571228_01_เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัยมีที่ไปอันงดงาม.mp3

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571227_08_พระเมตตาพร.mp3

การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ

571227_07_ปกิณกะธรรมการทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ.mp3

การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง (กรรมฐาน ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง

571227_05_กรรมฐานการชำระจิตจากความโลภโกรธหลง.mp3

การละอรูปญาณกับรูปญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละอรูปญาณกับรูปญาณ

571227_04_ตอบปัญหาธรรมการละอรูปญาณกับรูปญาณ.mp3

การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571227_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาเสมอว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว (เทศน์ ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว

571227_02_เทศน์การพิจาณาสักกายทิฏฐิว่าจะไม่เกิดแล้ว.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571221_08_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน

571221_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน.mp3

การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์ (กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์

571221_06_กรรมฐานการชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์.mp3

ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา

571221_05_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา.mp3

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ

571221_04_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม (เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม

571221_02_เทศน์กุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571220_09_พระเมตตาพร.mp3

การทรงพรหมวิหารสี่ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหารสี่

571220_08_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่.mp3

ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ

571220_07_ปกิณกะธรรมผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ.mp3

การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น (กรรมฐาน ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น

571220_06_กรรมฐานการฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น.mp3

การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ

571220_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

571220_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

571220_01_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา

571214_03_ปกิณกะธรรมความรู้อยู่ที่ดูใจเรา.mp3

การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่ (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่

571214_04_ปกิณกะธรรมการถอดถอนความคิดที่ขังอยู่.mp3

คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน

571214_02_ปกิณกะธรรมคนมีเมตตาทรงเป็นฌาน.mp3

การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า

571214_01_เทศน์การปฎิบัติที่ได้ผลต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส

571213_06_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับอุปกิเลส.mp3

เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล

571213_05_ปกิณกะธรรมเหตุจากใจคิดชั่วร่างกายเป็นผล.mp3

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย (๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย

571213_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู

571213_03_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู.mp3

การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา (เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา

571213_02_เทศน์การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา.mp3

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บุญอยู่ที่เจตนา (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่เจตนา

571212_08_ปกิณกะธรรมบุญอยู่ที่เจตนา.mp3

พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย

571212_07_ปกิณกะธรรมพระเถรใบลานเปล่าอุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย.mp3

การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก

571212_06_ปกิณกะธรรมการคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก.mp3

ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า

571212_03_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า.mp3

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า

571212_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน

571211_05_ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน.mp3

ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน

571211_04_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อมรรคผลมิใช่หวังผลตอบแทน.mp3

ฉันทะและราคะทำให้เกิด (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ฉันทะและราคะทำให้เกิด

571211_03_ปกิณกะธรรมฉันทะและราคะทำให้เกิด.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์ (เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์

571211_02_เทศน์ทานศีลภาวนาเพื่อการดับทุกข์.mp3

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐

571210_06_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ด้วยบารมี๑๐.mp3

การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ

571210_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงวิปัสสนาญาณ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

571210_04_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง.mp3

การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

571210_03_ปกิณกะธรรมการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย.mp3

ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี (เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี

571210_02_เทศน์ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบย่อมไม่มี.mp3

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ

571209_07_ปกิณกะธรรมมานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ.mp3

บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต

571209_06_ปกิณกะธรรมบุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล

571209_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล.mp3

ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ

571209_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาของพระอริยะ.mp3

ความเป็นใหญ่แห่งใจ (เทศน์ ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความเป็นใหญ่แห่งใจ

571209_02_เทศน์ความเป็นใหญ่แห่งใจ.mp3

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต

571208_06_ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต.mp3

สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ

571208_05_ปกิณกะธรรมสมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์

571208_03_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์.mp3

การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน (เทศน์ ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน

571208_02_เทศน์การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3

สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571208_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบ_พระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา

571207_06_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา.mp3

มรรคและผลในการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคและผลในการปฎิบัติ

571207_05_ปกิณกะธรรมมรรคและผลในการปฎิบัติ.mp3

ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว

571207_04_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว.mp3

ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด

571207_03_ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ (เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

571207_02_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละตัณหาและอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละตัณหาและอุปาทาน

571206_09_ปกิณกะธรรมการละตัณหาและอุปาทาน.mp3

จริต ๖ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : จริต ๖

571206_07_ปกิณกะธรรมจริต๖.mp3

ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ

571206_06_ปกิณกะธรรมปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ.mp3

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571206_05_ปกิณกะธรรมพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติสำคัญที่ใจ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสำคัญที่ใจ

571206_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่ใจ.mp3

การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ

571206_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ.mp3

การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

571206_02_เทศน์การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา

571205_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์ (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์

571205_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิตมิใช่หวังอานิสงส์.mp3

คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้

571205_01_เทศน์คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้.mp3

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พรณพระธาตุจอมกิตติ.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุจอมกิตติ.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง

571203_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุดอยตุง.mp3

ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา

571203_01_ปกิณกะธรรมผลการฝึกจิตให้มีเมตตา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571130_06_พระเมตตาพร.mp3

เรื่องของจิต (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เรื่องของจิต

571130_05_ปกิณกะธรรมเรื่องของจิต.mp3

กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ

571130_04_ปกิณกะธรรมกุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ.mp3

การใคร่ครวญความเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญความเมตตา

571130_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความเมตตา.mp3

ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า

571130_02_เทศน์ทานที่เลิศเป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571130_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๙จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571129_10_พระเมตตาพร.mp3

ผู้มีธรรมครองใจ (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้มีธรรมครองใจ

571129_09_ปกิณกะธรรมผู้มีธรรมครองใจ.mp3

ผลของการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลของการฝึกมโนมยิทธิ

571129_08_ปกิณกะธรรมผลของการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต

571129_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต.mp3

ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ (เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ

571129_06_เทศน์ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อนที่อยู่ในเขตบุญ.mp3

การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย

571129_05_ตอบปัญหาธรรมการทำบุญแล้วรู้สึกเฉย.mp3

การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว

571129_04_ตอบปัญหาธรรมการชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3

การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย

571129_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย.mp3

ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล

571129_02_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการขับสิ่งอัปมงคล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571123_08_พระเมตตาพร.mp3

การวางกำลังใจในการทำความดี (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการทำความดี

571123_07_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำความดี.mp3

การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์ (กรรมฐาน ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์

571123_06_กรรมฐานการทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์.mp3

ปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ

571123_05_ปกิณกะธรรมปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ.mp3

วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล

571123_04_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3

ความหลงมาจากตัณหา (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความหลงมาจากตัณหา

571123_03_ปกิณกะธรรมความหลงมาจากตัณหา.mp3

ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ (เทศน์ ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ

571123_01_เทศน์ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ.mp3

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571122_10_พระเมตตาพร.mp3

เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล

571122_09_ปกิณกะธรรมเสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล.mp3

ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์

571122_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์.mp3

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ (ตอบปัญหาธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์

571122_06_ตอบปัญหาการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์.mp3

ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก

571122_05_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก.mp3

การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้ (เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทานนำไปสู่ความเป็นพระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้

571122_03_เทศน์การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาได้.mp3

การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ

571122_02_ปกิณกะธรรมการสะเดาะเคราะห์สวดอิติปิโส๑๐๘จบคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า

571122_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานระลึกคุณพระพุทธเจ้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571116_11_พระเมตตาพร.mp3

การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ

571116_10_ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ.mp3

ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย

571116_09_ปกิณกะธรรมปฏิปทาหลวงปู่ขาวอนาลโย.mp3

อานิสงส์การถวายสังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน

571116_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายสังฆทาน.mp3

การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร (กรรมฐาน ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร

571116_07_กรรมฐานการใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร.mp3

การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก

571116_06_ปกิณกะธรรมการทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก.mp3

การมองเห็นความจริงให้ครบ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงให้ครบ

571116_05_ปกิณกะธรรมการมองเห็นความจริงให้ครบ.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ

571116_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

571116_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย.mp3

พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้

571116_02_เทศน์พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571115_12_ปกิณกะธรรมการละความผูกพันด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571115_10_พระเมตตาพร.mp3

การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘

571115_09_ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจและผลการรักษาศีล๘.mp3

การรักษาศีลด้วยความเคารพ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลด้วยความเคารพ

571115_08_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลด้วยความเคารพ.mp3

วันคืนล่วงไป (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วันคืนล่วงไป

571115_07_ปกิณกะธรรมวันคืนล่วงไป.mp3

การพักใจในพระกรรมฐาน (กรรมฐาน ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การพักใจในพระกรรมฐาน

571115_06_กรรมฐานการพักใจในพระกรรมฐาน.mp3

ใครเป็นอะไรก็ช่าง (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ใครเป็นอะไรก็ช่าง

571115_05_ตอบปัญหาธรรมใครเป็นอะไรก็ช่าง.mp3

ความพลัดพรากเสียใจ (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ

571115_04_ตอบปัญหาธรรมความพลัดพรากเสียใจ.mp3

บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก

571115_03_ปกิณกะธรรมบุญไม่ได้เกิดจากความอยาก.mp3

การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง

571115_02_ปกิณกะธรรมการถวายพระราชกุศลให้ในหลวง.mp3

การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย (เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย

571115_01_เทศน์การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571109_07_พระเมตตาพร.mp3

นิสัยของนักบวช (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : นิสัยของนักบวช

571109_06_ปกิณกะธรรมนิสัยของนักบวช.mp3

จิตกสิณ (กรรมฐาน ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : จิตกสิณ

571109_05_กรรมฐานจิตกสิณ.mp3

กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง (นิทาน ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - นิทาน : กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง

571109_04_นิทานกระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง.mp3

ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571109_03_ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก (เทศน์ ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก

571109_02_เทศน์การมีกำลังใจเต็มจะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก.mp3

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571108_09_พระเมตตาพร.mp3

การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ

571108_08_ปกิณกะธรรมการมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ.mp3

การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม (กรรมฐาน ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม

571108_07_กรรมฐานการใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม.mp3

การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน

571108_06_ปกิณกะธรรมการละมานะทิฏฐิและบุญทำให้เมตตากัน.mp3

การทำแท้ง (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำแท้ง

571108_05_ตอบปัญหาธรรมการทำแท้ง.mp3

สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา

571108_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา.mp3

ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์ (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์

571108_03_ตอบปัญหาธรรมที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ที่นั้นต้องมีทุกข์.mp3

ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ (เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ

571108_02_เทศน์ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ใครทำใครได้ (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ใครทำใครได้

571108_01_ปกิณกะธรรมใครทำใครได้.mp3

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571101_07_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาความดีของสมณเพศ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาความดีของสมณเพศ

571101_06_ปกิณกะธรรมการรักษาความดีของสมณเพศ.mp3

การเจริญพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การเจริญพรหมวิหาร ๔

571101_05_กรรมฐานการเจริญพรหมวิหาร๔.mp3

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ

571101_04_ปกิณกะธรรมข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์

571101_03_ปกิณกะธรรมการทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์.mp3

การทำทานเพื่อมรรคผล (เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำทานเพื่อมรรคผล

571101_01_เทศน์การทำทานเพื่อมรรคผล.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571030_06_พระเมตตาพร.mp3

ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล (ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล

571030_05_ปกิณกะธรรมความสุขของหลวงพ่อฯคือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล.mp3

สังโยชน์สาม (ตอบปัญหาธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : สังโยชน์สาม

571030_03_ตอบปัญหาธรรมสังโยชน์สาม.mp3

คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า

571030_01_เทศน์คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571026_08_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์

571026_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์.mp3

ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก (กรรมฐาน ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก

571026_06_กรรมฐานธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก.mp3

การละความยินดีพอใจในกามราคะ (ตอบปัญหาธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละความยินดีพอใจในกามราคะ

571026_05_ตอบปัญหาธรรมการละความยินดีพอใจในกามราคะ.mp3

ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571026_04_ปกิณกะธรรมระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

การเห็นอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเห็นอุปาทาน

571026_03_ปกิณกะธรรมการเห็นอุปาทาน.mp3

ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี

571026_02_ปกิณกะธรรมทานบารมีและเนกขัมมะบารมี.mp3

กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ (เทศน์ ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

571026_01_เทศน์กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์.mp3

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571025_07_พระเมตตาพร.mp3

การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา

571025_06_ปกิณกะธรรมการนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา.mp3

อาสวักขยญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : อาสวักขยญาณ

571025_05_ตอบปัญหาธรรมอาสวักขยญาณ.mp3

การให้ทาน (เทศน์ ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทาน

571025_03_เทศน์การให้ทาน.mp3

การเตรียมใจในการทำบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเตรียมใจในการทำบุญ

571025_01_ปกิณกะธรรมการเตรียมใจในการทำบุญ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571019_08_พระเมตตาพร.mp3

การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571019_07_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา (กรรมฐาน ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
571019_06_กรรมฐานการเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

กรรมจากการตำหนิผู้อื่น (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กรรมจากการตำหนิผู้อื่น

571019_05_ปกิณกะธรรมกรรมจากการตำหนิผู้อื่น.mp3

การทรงจิตของพระอริยะ (ตอบปัญหาธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทรงจิตของพระอริยะ

571019_04_ตอบปัญหาธรรมการทรงจิตของพระอริยะ.mp3

การละภาระของจิต (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละภาระของจิต

571019_03_ปกิณกะธรรมการละภาระของจิต.mp3

การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย

571019_02_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย.mp3

ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
571019_01_เทศน์ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571018_10_พระเมตตาพร.mp3

มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา

571018_07_ปกิณกะธรรมมรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา.mp3

การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ (กรรมฐาน ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
571018_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ.mp3

จิตสกปรก (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : จิตสกปรก

571018_05_ตอบปัญหาธรรมจิตสกปรก.mp3

ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571018_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

ความอยากกับความปรารถนามรรคผล (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)