วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ (เทศน์ ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ

571123_01_เทศน์ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ.mp3