วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571115_10_พระเมตตาพร.mp3