วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก

571122_05_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก.mp3