วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้ (เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทานนำไปสู่ความเป็นพระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้

571122_03_เทศน์การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาได้.mp3