วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571109_07_พระเมตตาพร.mp3