วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ

571130_04_ปกิณกะธรรมกุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ.mp3