วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล

571122_09_ปกิณกะธรรมเสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล.mp3