วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์ (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์

571108_03_ตอบปัญหาธรรมที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ที่นั้นต้องมีทุกข์.mp3