วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ (เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ

571129_06_เทศน์ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อนที่อยู่ในเขตบุญ.mp3