วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ

571108_08_ปกิณกะธรรมการมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ.mp3