วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571123_08_พระเมตตาพร.mp3