วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571130_06_พระเมตตาพร.mp3