วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571115_12_ปกิณกะธรรมการละความผูกพันด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3