วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571101_07_พระเมตตาพร.mp3