วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจหลังความตายจะไม่ได้ใช้แล้ว(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐)

๓๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจหลังความตายจะไม่ได้ใช้แล้ว
600331_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจหลังความตายจะไม่ได้ใช้แล้ว.mp3

สวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐)

๓๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์
600331_02_ปกิณกะธรรมสวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์.mp3

การบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐)

๓๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์
600331_01_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล
600326_08_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล.mp3

พระเมตตาพร : วันที่่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๖ มี.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600326_07_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง
600326_06_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง.mp3

ใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ(กรรมฐาน ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ
600326_05_กรรมฐานใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ.mp3

การเตรียมความพร้อมในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมความพร้อมในวันไหว้ครู
600326_04_ปกิณกะธรรมการเตรียมความพร้อมในวันไหว้ครู.mp3

ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา(เทศน์ ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา
600326_03_เทศน์ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600326_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
600325_13_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย.mp3

หลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600325_11_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

ละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส
600325_10_กรรมฐานละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3

การเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
600325_09_คุยก่อนกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว.mp3

การปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา
600325_08_ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา.mp3

ธรรมของผู้เป็นนักบวช(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ตอบปัญหาธรรมธรรมของผู้เป็นนักบวช
600325_07_ตอบปัญหาธรรมธรรมของผู้เป็นนักบวช.mp3

หัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า(กรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า
600325_06_กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600325_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ(เทศน์ ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-เทศน์การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ
600325_04_เทศน์การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ.mp3

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600325_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600325_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย
600324_03_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย.mp3

นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว(กรรมฐาน ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว
600324_02_กรรมฐานนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว.mp3

กำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ
600324_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๙ มี.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600319_07_พระเมตตาพร.mp3

ความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้(กรรมฐาน ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้
600319_04_กรรมฐานความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้.mp3

ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป
600319_03_เทศน์ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600319_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ
600318_15_ปกิณกะธรรมพึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ.mp3

ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
600318_13_ปกิณกะธรรมปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์.mp3

ใคร่ครวญอริยสัจ(กรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญอริยสัจ
600318_12_กรรมฐานใคร่ครวญอริยสัจ.mp3

เร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานเร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ
600318_11_คุยก่อนกรรมฐานเร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ.mp3

นิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ
600318_10_ปกิณกะธรรมนิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ.mp3

พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
600318_09_ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง.mp3

กำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600318_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

ข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ(กรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ
600318_06_กรรมฐานข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
600318_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์(เทศน์ ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ทศน์กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์
600318_04_เทศน์กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์.mp3

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600318_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600318_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๐)

๑๗ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง
600317_02_ปกิณกะธรรมผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง.mp3

กำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๗ มี.ค. ๖๐)

๑๗ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด
600317_01_คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒ มี.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600312_07_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ
600312_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ.mp3

มองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล(กรรมฐาน ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานมองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล
600312_05_กรรมฐานมองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600312_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

มารผู้ฆ่าความดี(เทศน์ ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-เทศน์มารผู้ฆ่าความดี
600312_03_เทศน์มารผู้ฆ่าความดี.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600312_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์
600311_13_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์.mp3

การละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก
600311_11_ปกิณกะธรรมการละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

การทำจิตให้ว่างจากกิเลส(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ว่างจากกิเลส
600311_10_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ว่างจากกิเลส.mp3

ผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้
600311_09_ปกิณกะธรรมผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้.mp3

อย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล
600311_08_ปกิณกะธรรมอย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติพึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล.mp3

พาหุสัจจะ(กรรมฐาน ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานพาหุสัจจะ
600311_07_กรรมฐานพาหุสัจจะ.mp3

ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
600311_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600311_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
600311_04_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
600311_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600311_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๐)

๑๐ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย
600310_03_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย.mp3

แบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๐)

๑๐ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานแบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา
600310_01_กรรมฐานแบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๕ มี.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600305_09_พระเมตตาพร.mp3

การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
600305_08_ปกิณกะธรรมการให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่.mp3

การทรงอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์พระนิพพาน
600305_07_ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์พระนิพพาน.mp3

ละตัณหาปัญญาก็เกิด(กรรมฐาน ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานละตัณหาปัญญาก็เกิด
600305_06_กรรมฐานละตัณหาปัญญาก็เกิด.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600305_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี(เทศน์ ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี
600305_04_เทศน์ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี.mp3

บวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี
600305_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600305_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน
600304_12_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน.mp3

ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
600304_10_ปกิณกะธรรมละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง.mp3

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
600304_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
600304_07_ปกิณกะธรรมการทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย.mp3

ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
600304_06_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ.mp3

พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา(กรรมฐาน ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานพึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
600304_05_กรรมฐานพึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา.mp3

การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
600304_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี.mp3

จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-เทศน์จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
600304_03_เทศน์จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600304_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600304_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๐)

๓ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ
600303_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3

กำลังใจเพื่อพระศาสนาเป็นกำลังใหญ่(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๐)

๓ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจเพื่อพระศาสนาเป็นกำลังใหญ่
600303_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเพื่อพระศาสนาเป็นกำลังใหญ่.mp3

ใจผ่องใสขึ้นอยู่กับกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๐)

๓ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใจผ่องใสขึ้นอยู่กับกำลังใจ
600303_01_ปกิณกะธรรมใจผ่องใสขึ้นอยู่กับกำลังใจ.mp3