วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
600325_13_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย.mp3