วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ละตัณหาปัญญาก็เกิด(กรรมฐาน ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานละตัณหาปัญญาก็เกิด
600305_06_กรรมฐานละตัณหาปัญญาก็เกิด.mp3