วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
600304_10_ปกิณกะธรรมละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง.mp3