วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป
600319_03_เทศน์ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป.mp3