วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
600304_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี.mp3