วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
600318_13_ปกิณกะธรรมปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์.mp3