วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

หัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า(กรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า
600325_06_กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า.mp3