วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๐)

๑๐ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย
600310_03_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย.mp3