วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

การถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๐)

๙ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง
600309_01_ปกิณกะธรรมการถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรมณวัดทอง.mp3