วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี
581031_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี.mp3

คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม
581031_08_ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม.mp3

การวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ
581031_06_คุยก่อนกรรมฐานการวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ.mp3

การใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ
581031_05_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม
581031_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม.mp3

การวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา
581031_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา.mp3

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต(เทศน์ ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต
581031_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต.mp3

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
581030_03_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ.mp3

การรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์
581030_02_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม
581030_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา
581025_09_ปกิณกะธรรมกายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา.mp3

คนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว
581025_08_ปกิณกะธรรมคนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว.mp3

กาลกฐิน(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกาลกฐิน
581025_07_ตอบปัญหาธรรมกาลกฐิน.mp3

การใคร่ครวญจิตให้พร้อมก่อนนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญจิตให้พร้อมก่อนนิพพาน
581025_06_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญจิตให้พร้อมก่อนนิพพาน.mp3

การรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์
581025_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3

การละมานะด้วยการเห็นโทษ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละมานะด้วยการเห็นโทษ
581025_04_ปกิณกะธรรมการละมานะด้วยการเห็นโทษ.mp3

การตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล
581025_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานที่ให้ผล.mp3.

สรรเสริญคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลกฐิน(เทศน์ ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-เทศน์สรรเสริญคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลกฐิน
581025_02_เทศน์สรรเสริญคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลกฐิน.mp3

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บุญจะส่งผลเมื่อจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบุญจะส่งผลเมื่อจิตบริสุทธิ์
581024_11_ปกิณกะธรรมบุญจะส่งผลเมื่อจิตบริสุทธิ์.mp3

กำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา
581024_10_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องเดินด้วยปัญญา.mp3

การพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน
581024_09_ปกิณกะธรรมการพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน.mp3

การเข้าถึงอริยสัจ๔ด้วยพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงอริยสัจ๔ด้วยพุทธานุสสติ
581024_08_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงอริยสัจ๔ด้วยพุทธานุสสติ.mp3

ระลึกคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมระลึกคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
581024_07_ปกิณกะธรรมระลึกคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

ระงับความฟุ้งซ่านด้วยอานาปานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมระงับความฟุ้งซ่านด้วยอานาปานุสสติ
581024_05_ปกิณกะธรรมระงับความฟุ้งซ่านด้วยอานาปานุสสติ.mp3

การทรงความดีแบบพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงความดีแบบพระอริยบุคคล
581024_04_ปกิณกะธรรมการทรงความดีแบบพระอริยบุคคล.mp3

การทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
581024_03_ปกิณกะธรรมการทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3

การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔(เทศน์ ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔
581024_02_เทศน์การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔.mp3

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ
581023_10_ปกิณกะธรรมทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ.mp3

วันปิยะมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวันปิยะมหาราช
581023_08_ปกิณกะธรรมวันปิยะมหาราช.mp3

การตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย
581023_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย.mp3

การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน
581023_05_คุยก่อนกรรมฐานการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน.mp3

อารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน
581023_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน.mp3

ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕
581023_03_ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕.mp3

พระพุทธเจ้าหลวงผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-เทศน์พระพุทธเจ้าหลวงผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
581023_02_เทศน์พระพุทธเจ้าหลวงผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๘ ต.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581018_11_พระเมตตาพร.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581018_10_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

โทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น
581018_09_ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น.mp3

สติสมบูรณ์ของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสติสมบูรณ์ของพระอริยะ
581018_08_ปกิณกะธรรมสติสมบูรณ์ของพระอริยะ.mp3

ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
581018_07_ปกิณกะธรรมศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ.mp3

การเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต(ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต
581018_06_ตอบปัญหาธรรมการเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต.mp3

การสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ
581018_05_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ.mp3

การเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก
581018_04_ปกิณกะธรรมการเกิดไม่ว่าฐานะใดก็หาสุขได้ยาก.mp3

อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
581018_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน.mp3

อานิสงส์กฐินทาน(เทศน์ ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-เทศน์อานิสงส์กฐินทาน
581018_02_เทศน์อานิสงส์กฐินทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง
581017_08_ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศต้องเกิดจากกำลังใจตนเอง.mp3

มรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค.๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ
581017_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดด้วยกำลังใจ.mp3

การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)
581017_05_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง).mp3

การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-เทศน์การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น
581017_04_เทศน์การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น.mp3

สวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์
581017_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์.mp3

การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
581017_01_ปกิณกะธรรมการบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๑ ต.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581011_06_พระเมตตาพร.mp3

สมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
581011_05_ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
581011_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
581011_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(เทศน์ ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-เทศน์กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
581011_02_เทศน์กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร
581010_09_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร.mp3

ความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ
581010_07_ปกิณกะธรรมความรู้จะทรงตัวได้ด้วยสมาธิ.mp3

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
581010_06_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

การเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ
581010_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ.mp3

บุญจะนำพาความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบุญจะนำพาความสุขมาให้
581010_04_ปกิณกะธรรมบุญจะนำพาความสุขมาให้.mp3

วันสารทไทย(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวันสารทไทย
581010_03_ปกิณกะธรรมวันสารทไทย.mp3

การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-เทศน์การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล
581010_02_เทศน์การไม่สงสัยในความดีเพื่อมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔ ต.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581004_11_พระเมตตาพร.mp3

การท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
581004_10_ปกิณกะธรรมการท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์
581004_09_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพบทางพ้นทุกข์.mp3

การระงับนิวรณ์ในการเจริญสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการระงับนิวรณ์ในการเจริญสมาธิ
581004_08_ปกิณกะธรรมการระงับนิวรณ์ในการเจริญสมาธิ.mp3

อภิญญาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาจิต
581004_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาจิต.mp3

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
581004_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น(ตอบปัญหาธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมมีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
581004_04_ตอบปัญหาธรรมมีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น.mp3

ถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ
581004_03_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ.mp3

การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข(เทศน์ ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
581004_02_เทศน์การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน
581003_10_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
581003_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ
581003_08_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ.mp3

พิจารณาโทษความผิดตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพิจารณาโทษความผิดตัวเอง
581003_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาโทษความผิดตัวเอง.mp3

อานิสงส์การบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระ
581003_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระ.mp3

กำลังใจแบบจ่าพวง(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจแบบจ่าพวง
581003_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจแบบจ่าพวง.mp3

ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
581003_03_ปกิณกะธรรมทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ.mp3

ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม(เทศน์ ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-เทศน์ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม
581003_02_เทศน์ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
581003_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3