วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การละมานะด้วยการเห็นโทษ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละมานะด้วยการเห็นโทษ
581025_04_ปกิณกะธรรมการละมานะด้วยการเห็นโทษ.mp3