วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ
581004_03_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยความเมตตาจึงจะเกิดผลเลิศ.mp3