วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต(เทศน์ ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต
581031_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต.mp3