วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔(เทศน์ ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔
581024_02_เทศน์การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ๔.mp3